speaker-photo

Гл. ас. д-р Наталия Григорова

Катедра „Фармакология, физиология на животните и физиологична химия”, Секция „Физиология на животните”, ВМФ на Тракийски университет

Главен асистент в Секция „Физиология на животните“, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора. Придобила магистърска степен по ветеринарна медицина през 2006 и Докторска степен по „Физиология на животните и човека“ през 2010 година. Член на Управителния съвет на COST Action CA18133 „Европейска научна мрежа по сигнална трансдукция“.

Научните ѝ интереси са фокусирани върху изучаване и внедряване на in vitro експериментални модели, заместващи употребата на животни в биомедицинските изследвания. Настоящите ѝ изследователски проекти са в областта на нутригеномиката, метаболизъм на мастната тъкан и молекулярна ендокринология.

10:00 - 10:15

СЪБОТА 21 ОКТ

Използване на клетъчни линии като етични алтернативи на тестовете върху животни в научните изследвания

Презентацията ще бъде фокусирана върху актуалните тенденции и иновации в използването на in vitro методи и модели в научните изследвания и ветеринарномедицинското образование. Екипът на секция „Физиология на животните“ към Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора ще представи конкретни примери за успешно приложение на клетъчни линии, заместващи използването на опити животни в биомедицинските им изследвания. Ще бъдат дискутирани съвременните тенденции и перспективи. Ще се обсъдят възможностите за запознаване на студентите по ветеринарна медицина с in vitro иновациите в хода на обучението им по физиология на животните.