Конференция за иновации в образованието - наука без опитни животни

Конференцията ще се проведе на 20 и 21.10.2023г. в гр. София.  Тя е първата по рода си в България и ще бъде с международно участие. В нея ще участват престижни университети и организации, които ще споделят своя опит. Ще бъдат представени добри практики, научни достижения и иновации, които улесняват преподаването и усвояване на практически знания посредством алтернативни методи, които не използват животни.  След всеки модул сме предвидили време за въпроси и обсъждане от страна на участниците. 

Целта на конференцията е да запознае академичните общности в България с наличието на алтернативни методи на тестването върху животни и техните специфики – приложно поле, надеждност, признаване в ЕС и др. Организатор на събитието е сдружение КАЖИ.

Защо темата е важна?

С напредване на новите технологии алтернативите на експерименти с животни за учебна цел все повече изместват класическите методи и ги превъзхождат по отношение на гъвкавост, достъпност, повтаряемост, интерактивност, демонстративност, по-ниска цена, екологичност, безопасност и етичност. Създадени са множество реалистични виртуални, физически модели и интерактивни софтуери, демонстриращи анатомичните особености на различни животински видове и човека, множество физиологични и патофизиологични процеси в организма, биохимични процеси, действието на медикаменти и много други, като експериментите могат да бъдат повторени безброй пъти и биват придружени с подробни обяснения, картинки и видеа. Модерните методи позволяват на всеки студент да провежда самостоятелно опити, чрез които да изучи широк спектър от теми и концепции, невинаги достъпни чрез провеждането на традиционни експерименти с животни. По тези причини смятаме, че по-широкото използване на интерактивни методи във висшите учебни заведения в България ще доведе до повишаване разбирането на материала от студентите и намаляване на разходите, необходими за отглеждането на животни и за закупуването на използваните консумативи.