ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на услугите на интернет сайта на "Кампании и активизъм за животните в индустрията" https://conference2023.caai.bg/

 

 1. Настоящият договор за ползване на https://conference2023.caai.bg/ се сключва между Вас, в качеството ви на Потребител, от една страна и сдружение “Кампании и активизъм за животните в индустрията” с ЕИК 177163178, представлявано от Председателя на Управителния съвет – Петя Веселинова Алтимирска, с която можете да се свържете на електронен адрес: p.altimirska@caai.bg, в качеството на Доставчик.
 1. Данни за доставчика (Информация съгласно Закона за защита на потребителите):
 • Наименование на Доставчика: “Кампании и активизъм за животните в индустрията” (КАЖИ)
 • Седалище и адрес на управление: град София, р-н Красно село, п.к. 1606, ул. “Тунджа № 3, ет. 3, ап. 7
 • Данни за кореспонденция: електронна поща p.altimirska@caai.bg, мобилен телефон: 089 5760754
 • Вписване в публични регистри: сдружението е вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията в съответствие със Закона за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Документ за първоначално вписване: решение 1/05.2017г. по ф. д. 818/2017 на СГС,парт. № 23162, рег. 5, том 489, стр. 85
 • Надзорни органи:
 • Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

 • Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр.Варна, бул. ”Владислав Варненчик”, № 112, ет. 4,

тел.052/603778

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

 1. С използване на интернет сайта на КАЖИ, всяко негово меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този интернет сайт, Вие предоставяте Вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване.
 1. Ако не сте съгласни с гореизложеното или не приемате тези условия, моля, не използвайте интернет сайта и услугите, предоставяни на него. Ако продължите да използвайте този интернет сайт, ще приемем, че сте съгласни с настоящите Общи условия.

 

ДЕФИНИЦИИ И ОТГРАНИЧЕНИЯ

 

 1. „Интернет сайт“ е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес https://conference2023.caai.bg/.
 1. „Интернет страница“ по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от интернет сайта.
 1. „Общи условия“ означават настоящите общи условия, както и всички последващи техни изменения, публикувани на интернет сайта.
 1. “Потребител” – всяко дееспособно физическо лице или легитимно юридическо лице, което се е съгласило с Общите условия като достъпва интернет сайта, мобилни и други приложения и версии на интернет сайта и използва услугите и ресурсите на КАЖИ, достъпни в тях.
 1. “Дарител” – потребител, който доброволно предоставя средства по указания в интернет сайта ред.
 1. “Услуги” – всички услуги на КАЖИ, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за ползвателите на интернет сайта.
 1. “Съдържание” – означава всички текстове, графики, снимки, аудио, видео, информация или други материали и съдържание, които са достъпни чрез интернет сайта на КАЖИ.
 1. „Злоумишлени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SРАМ, получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), атака за отказ на услуга (denial of service attack – DoS), извършване на действия, които могат да бъдат класифицирани като промишлен и индустриален шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се класифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 1. „Електронно изявление“ е словесно изявление, представено в цифрова форма чрез общоприет стандарт за преобразуване, разчитане и визуално представяне на информацията.

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Настоящите Общи условия представляват договор, който се счита сключен и има задължителна обвързваща сила между всеки потребител, който се счита, че е запознат с разпоредбите и приема да бъде обвързан и да спазва настоящите Общи условия както и изискванията на нормативната уредба.
 1. Всички материали, публикувани в https://conference2023.caai.bg/ са обект на авторско право на Доставчика или и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали, и са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права (ЗАПСП), и всяка непозволена употреба може да бъде в нарушение на авторските права и/или права върху търговски марки и/или други интелектуални права и законови разпоредби.
 1. Наличните препратки от https://conference2023.caai.bg/ към Уебсайтове, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за удобство. Ако се използват тези препратки, ще се излезе от този сайт. Ние не поемаме никаква отговорност за тях или тяхното съдържание.
 1. В случай, че законните Ви права бъдат нарушени, имате право да се обърнете за съдействие към Комисия за защита на потребителите (КЗП), като подадете жалба или сигнал на следния електронен адрес: kzp.bg

 

 1. Доставчикът си запазва правото да извършва промени в общите условия, за което ще бъдете уведомени с публикацията им на съответното място в https://conference2023.caai.bg/.

 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 

 1. Потребителят е длъжен да спазва настоящите Общи условия и действащото законодателство на Република България, както и да се запознава с измененията и допълненията на настоящите Общи условия.
 2. Потребителят се задължава да не променя, копира, разпространява, взаимства по какъвто и да е начин, възпроизвежда или публикува авторски произведения и всякакви други материали от интернет сайта https://conference2023.caai.bg/, които са обект на авторско право на Доставчика или и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали, с които действия се нарушават права върху интелектуалната собственост, включително авторски права, търговски марки, промишлен дизайн, логотипове и всякакви други материали или авторски изображения, като декларира, че е наясно с последващата си отговорност. Изключение се допуска единствено за популяризиране на целите и идеите на КАЖИ, с обществена цел и при изрично посочване на източника.
 3. Потребителят се задължава да не използва интернет сайта https://conference2023.caai.bg/ или платформата или съдържанието му за разпространението на нежелани търговски имейли (“спам”) или реклами.
 4. Потребителят се задължава, използвайки възможностите на интернет сайта на КАЖИ, да предоставя пълни и верни данни относно самоличността си и др. относима информация;
 5. Всеки Потребител се задължава да не зарежда, разполага на сървър на Доставчика, изпраща, разпространява или използва по какъвто и да било начин, и да не прави достояние на трети лица информация, данни, текст, звук, софтуер, музика, фотографии, графики, видео или аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали и други, които:
 6. съдържат заплаха за здравето на трети лица;
 7. са с порнографско съдържание или друго, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;
 8. нарушават права или свободи на трети лица, включително като подтикват към незаконни действия или насаждат расизъм, фашистки идеологии и други;
 9. представляващи търговска, служебна тайна или друга конфиденциална информация на трети лица;
 10. предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер, софтуер или телекомуникационни съоръжения, както и такива, имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чужди ресурси или софтуер.
 11. Всеки Потребител се задължава:
 12. да не накърнява правата, законните интереси и доброто име на другиго;
 13. да не призовава към извършване на престъпления или други правонарушения;
 14. да не извършва други злоумишлени действия;
 15. да уведоми незабавно Доставчика за всеки случай на констатирано нарушение на настоящите Общи условия.
 16. Потребителят се задължава да не използва, показва, копира интернет сайта и/или платформата или съдържанието, или отделен елемент в интернет сайта и/ или платформата или съдържанието, името на КАЖИ, лого или друга собствена информация, или оформлението и дизайна на всяка страница или форма, съдържащи се на страниците в интернет сайта и/ или платформата, без изричното писмено съгласие на КАЖИ; Настоящото ограничение не е приложимо за популяризиране на целите и идеите на КАЖИ, с обществена цел и при изрично посочване на източника.
 17. Потребителят е длъжен да не извършва действия, които нарушават интернет етиката или нанасят вреди на лица, свързани към интернет или друг вид мрежи, изпращане на нежелана поща, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по законодателството на друга страна.
 18. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи, настъпили вследствие на предявени съдебно или извънсъдебно претенции на трети лица във връзка с извършени от него нарушения на действащото законодателство на Република България, на настоящите Общи условия, както и във връзка с интернет страници, връзки, мaтериали или данни, които потребителят е използвал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни в нарушение на закона, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.
 19. Потребителят има право да ползва услугите на интернет сайта в съответствие с изискванията на настоящите Общи условия и на действащото законодателство на Република България.
 20. Потребителят има правото на преглед на публичните информационни страници на https://conference2023.caai.bg/.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

 

 1. Доставчикът си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия в системата, които са свързани с използването или предоставянето на услуги в https://conference2023.caai.bg/, както и да използва тази информация по начин, който не противоречи на закона.
 2. Доставчикът гарантира, че всяка информация от личен или служебен характер, получена при работата с потребителите (имена, координати за връзка и други), ще бъде използвана единствено и само по предназначение и с нетърговска цел.
 3. Доставчикът си запазва правото по всяко време да променя формата и съдържанието на https://conference2023.caai.bg/, в това число дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставя, без предварително да известява Потребителите.
 4. Доставчикът може по всяко време да спре функционирането на този интернет сайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.
 5. Доставчикът си запазва правото по свое усмотрение да спре част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях.
 6. Доставчикът, като администратор на лични данни и обработващ лични данни, ги обработва законосъобразно, само при наличие на правните основания по чл. 6, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679 и в съответствие с принципите по чл. 5 от същия.
 7. Доставчикът, като отчита естеството, обхвата, контекста и целите на обработването, както и рисковете за правата и свободите на физическите лица, прилага подходящи технически и организационни мерки, за да гарантира и да е в състояние да докаже, че обработването се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни този закон. При необходимост тези мерки се преразглеждат и актуализират. Чрез тези мерки доставчикът гарантира, че по подразбиране се обработват само лични данни, които са необходими за всяка конкретна цел на обработването. Това задължение се отнася до обема на събраните лични данни, степента на обработването, срока на съхраняването им и тяхната достъпност. Чрез тези мерки се гарантира, че по подразбиране без намеса от страна на физическото лице личните данни не са достъпни за неограничен брой физически лица.
 8. При нарушаване на правата му по Регламент (ЕС) 2016/679 и по Закона за защита на личните данни субектът на данни може да обжалва действия и актове на администратора и на обработващия лични данни пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 9. Доставчикът има право да събира и съхранява информация за потребителите си по начин, който да позволява идентифицирането им.
 10. В Политиката за поверителност, публикувана на https://conference2023.caai.bg/politika-za-poveritelnost/ е посочена полезна и необходима  информация за обработването на лични данни.
 11. Доставчикът следва да положи необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация.

 

ОТГОВОРНОСТ НА ДОСТАВЧИКА

 

 1. Доставчикът предлага услугите в https://conference2023.caai.bg/ “във вида, в който са” и не носи отговорност по отношение на тяхното качество.
 2. Доставчикът не носи отговорност за щети, възникнали поради по технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това – технически проблеми, техническа профилактика и др.
 3. Доставчикът не поема отговорност за никакви непреки, случайни или други загуби, предизвикани от или по някакъв начин свързани с употреба на информация от този интернет сайт.
 4. Доставчикът не носи отговорност, при никакви обстоятелства, за каквито и да е щети, включително щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този интернет сайт.
 5. Доставчикът не носи отговорност за направените разходи в случай, че вследствие на използването на този интернет сайт възникнат вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудването на ползвателя.
 6. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или друго оборудване, или за загуба на данни, произтекли от информация или други ресурси, достъпни или използвани по какъвто и да било начин чрез интернет сайта.
 7. Доставчикът не гарантира незасегнатостта на интернет сайта от зловредни програми и системи, които възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи и нарушават целостта и точността на информационните ресурси.
 8. Доставчикът не носи отговорност за прекратяване достъпа до интернет сайта и / или на услугите и/или за предоставянето им с влошено качество.
 9. Доставчикът не носи отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях, и услугите, предоставяни чрез интернет сайта.
 10. Доставчикът не носи отговорност за възникнали щети поради непредоставени услугите в случай на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, технически повреди и други, които биха могли да доведат до невъзможност да се използва част или цялата система; при нерегламентиран достъп или проникване от страна на трети лица в системата и други подобни.
 11. „Случайно събитие” по смисъла на предходния текст е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
 12. Забранява се използването на https://conference2023.caai.bg/ за реклама, за пренасочване към външни сайтове, за разпращане на непоискани търговски съобщения, за незаконно събиране на информация и други, които стоят извън целите на https://conference2023.caai.bg/.
 13. Забранява се създаването и/или зареждането в системата на незаконно съдържание, в това число порнографски материали, лични данни на трети лица без тяхното изрично съгласие, чужди обекти на авторското право без разрешение за публикуване и други.
 14. Доставчикът си запазва правото да събира и използва информация относно Потребителите. Информацията, чрез която същите могат да бъдат идентифицирани, може да включва име, рождена дата, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, e-mail адрес, професия, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същите предоставят доброволно при ползване на услугите на Доставчика.
 15. Забранява се и Потребителите носят отговорност, в случай на използване на цялата информация в https://conference2023.caai.bg/ или на част от нея по начин, който противоречи на авторските права на Доставчикаи на настоящите Общи условия
 16. Доставчикът ще предостави на компетентните органи цялата налична информация за Потребителите, за които е възникнало основателно предположение за извършени от него нарушения, за да бъде установена истината и да му бъде потърсена отговорност.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Всички спорове, породени от тези Общи условия или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до техните тълкувания, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в тях или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани съобразно действащото законодателство в Република България.
 2. Настоящите Общи условия влизат в сила от публикуването им на интернет сайта и/или от публикуването на последната им актуализация на съответната страница в интернет сайта https://conference2023.caai.bg/.