speaker-photo

Гл. ас. д-р Мехмед Халил

секция "Ветеринарна хигиена, етология и защита на животните", Тракийски университет

Завършва Професионална гимназия по ветеринарна медицина през 2004 г., а през 2009 г. завършва обучението си по ветеринарна медицина и получава образователно – квалификационна степен магистър-ветеринарен лекар. Работи като частно-практикуващ ветеринарен лекар в с. Бял извор и обслужва 10 села в продължение на 2 години. След успешно издържан конкурс през 2013 г. е приет като редовен докторант към катедра „Общо животновъдство“. Обучава се като редовен докторант в продължение на 4 години, като докторската си степен защитава успешно през 2017 г., която е на тема „Влияние на зоохигиенните условия на върху поведението на кучета отглеждани в приемници“. В продължение на почти 3 години работи в клиниката за дребни животни към Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет.

През 2019 г. е приет като асистент, а през 2020 г. като главен асистент към секция Ветеринарна хигиена, етология и защита на животните. Участва активно в практическите обучения на студентите по ветеринарна медицина. Води практически занятия по „Ветеринарна хигиена и технологии в животновъдството“ и по „Етология, защита и хуманно отношение към животните“. Участва в различни национални и международни проекти в направление „Благополучие на животните“ и „Зоохигиена и хуманно отношение към животните“.